Betaling en voorwaarden

Betaling

Wij hanteren  voor onze zorg de tarieven die landelijk zijn overeengekomen door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit). Wij dienen in principe de rekening rechtstreeks in bij je zorgverzekeraar. Vergoeding voor verloskundige zorg is opgenomen in het basispakket.

Als je niet verzekerd bent, dien je de rekening zelf te betalen. Over de kosten kun je contact met ons opnemen via telefoon of e-mail.

Indien je bij de eerste afspraak verhinderd bent, dien je minimaal 24 uur van te voren af te bellen. Anders zijn wij genoodzaakt een consultprijs van 75,00 euro in rekening te brengen. Ook voor het verzetten van de vervolgafspraken dien je minimaal 24 uur van te voren af te bellen. Wanneer wij te laat of geen afzegging ontvangen, zijn wij genoodzaakt een consult à 30,00 euro in rekening te brengen.
Je kunt ons hierover mailen op info@vroedvrouwen.nl of ons telefonisch bereiken op telefoonnummer 020 682 86 57 van 9.00-12.30 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Voorwaarden

Betalingsvoorwaarden vastgesteld door de Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, statutair gevestigd te Utrecht; gedeponeerd ter griffie van de Arrondissements-rechtbank te Utrecht op 21 juni 1996, onder nummer 165/1996.
Voor de volledige of gedeeltelijke verloskundige hulp, verleend door een verloskundige of haar/zijn waarnemer, gelden de volgende voorwaarden:

1. Betalingstermijn: betaling voor de verleende verloskundige hulp moet binnen 30 dagen na factuurdatum geschieden door de cliënt aan de verloskundige bij wie zij onder controle is in verband met haar zwangerschap, zonder enige inhouding, verrekening of korting.
2. Rente: bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de cliënt geacht zonder ingebrekestelling in verzuim te zijn. Vanaf de vervaldag van de rekening is de cliënt over het uitstaande bedrag tevens een maandelijkse rente verschuldigd van 1%, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt berekend.
3. Invorderingskosten
: indien de cliënt na sommatie met betaling in gebreke blijft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten welke de verloskundige moet maken om volledige betaling te verkrijgen zonder nadere ingebrekestelling voor rekening van de cliënt. De invorderingskosten bedragen minimaal 15% van de vordering, vermeerderd met de over de kosten verschuldigde BTW, voorzover de verloskundige deze niet kan verrekenen. Onder invorderingskosten wordt onder meer verstaan: de kosten van juridische bijstand, inschakeling van een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat.
4. Bewijs: voor de bepaling van het bedrag dat de cliënt verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de verloskundige doorslaggevend, tenzij de cliënt uitdrukkelijk bewijs van het tegendeel levert.
5. Geschillenregeling: alle geschillen die voortvloeien uit een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de debiteur. Indien het geschil tussen partijen niet tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoort, is de verloskundige gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter te Utrecht.